Β3
ΠεΧ ΠηΟ ΠλΒ ΠοΧ ΠοΓ
ΣκΜ ΣπΧ ΣτΜ ΣτΑ ΣυΑ
ΤεΟ ΤζΝ ΤζΕ ΤζΙ ΤσΛ
ΤσΔ ΤσΕ ΦεΜ ΦωΜ ΧαΕ
ΧρΠ ΨαΑ