ΠΖο ΧΚα ΚΜο ΚΣα ΓΣπ
ΚΜπ ΓΣι ΝΣκ ΘΣο
ΙΑν ΟΑν ΙΑυ ΑΨυ